Toiminnot

Oletko internetriippuvainen?

Internet-addiktio eli internetriippuvuus

Internet-riippuvuus kiinnostaa nyt mediaa (katso alaviite) Newsweekin artikkelin jälkeen, kysymys on mielestäni vain eräästä riippuvuuden yhdestä muodosta.

Sinänsä riippuvuusongelmiin perehtyneille asiassa ei ole mitään uutta,jos mielihyvärataa kiihdytät liikaa, niin ongelmia seuraa ( aiheesta enemmän raportissani Juha Kemppinen: 2004 Nuorten aivot ja addiktiomuisti, löytyy netistä).

Ehkä nyt kun erilaiset mediat, jotka vieraannuttavat arkielämästä, ovat yleistyneet, niin ilmiö alkaa näkyä. Ilmiö voi aiheuttaa erittäin suuria ongelmia, koska meidän aivot ovat rakennettu kehittymään kahdenkeskisen vuorovaikutuksen kautta.

Monet aivojen osat eivät kehity sosiaalisen median käyttämisen myötä, kuten internetin suurkuluttajien mielenterveysongelmista voidaan havaita. Tutkimuskirjallisuudessa alkaa olla yhä enemmän näyttöä siitä, että ahdistus, masennus, pakko-oireinen häiriö, unirytmin erilaiset ongelmat ja syrjäytyminen yhteiskunnasta ovat seurausta liiallisesta internetin ja pelien käytöstä.

Ihminen ei enää kohtaa itseään, koska ei ole enää juuri paikkoja, joissa ei ole minkäänlaista sosiaalisen median laitetta, eikä mitään yhteyttä internettiin. Itseään ei päästä pakoon minnekään, tai tarkemmin ei voi olla missään itsekseen.

Hoidon ja kuntoutuksen kannalta tilanne on todella vaikea - miten tarjota ihmisille jotain, josta heillä ei ole edes kokemusta esim. yhteisestä ajanvietosta ruokapöydän äärellä keskustellen? Miten kuntoutat nuorta miestä, joka puhuu sujuvasti kolmea kieltä, ei käytä päihteitä, eikä omaa juuri yhtään todellista ystävää - pinnallisesti katsoen hänellä ei ole ongelmia, mitä nyt viettää yli 38 tuntia viikossa netissä, josta ei suostu luopumaan, koska "hänen koko elämänsä on siellä". Miten saat hänet jättämään taakseen " kaiken" ja saat hänet luottamaan, että elämä kantaa?

Englanninkielessä on sana rehabilitation, jossa re tarkoittaa hoidon ja kuntoutuksen avulla jonkin asian palauttamista. Internetriippuvaisilla ei ole mitä palauttaa. Miten heidän kuntoutuksensa järjestetään, jos esim. Espanjassa jopa 50 % alle 25-vuotiaista on työttömiä? Kun olet pelannut kymmenen vuotta nettiä, voi olla vaikeaa tehdä jotain konkreettista, kuten vaikka roskapussin vienti roskikseen. Näiden ihmisten vanhemmat ajautuvat samaan lähimmäisten riippuvuusilmiön suohon, johon ajautuvat myös huumenuorten vanhemmat. Läheisriippuvuuden kaikki ilmiöt hiipivät näihin perheisiin, aiheuttaen samaa epätoivoa, mitä huumenuoren tai alkoholistivanhemman ongelmat perheelle aiheuttavat.

Suurempi ongelma syntyy siitä, ettei ole mihin internetriippuvaista palauttaa katkon ja alkuhoidon jälkeen.. Sama ongelma on edessä kuin alkoholi- tai huumeongelmaisen katkaisuhoidon jälkeen eli phänet palautetaan ympäristöön, jossa ongelma on syntynyt ja voi hyvin. Retkahdus on usein vain ajan kysymys, jos ei ole omaa vertaisryhmää jossa toipua. Nimettömien Internetriippuvaisten ryhmää kaivataan kipeästi.

Jos yhteiskunta on riippuvuutta synnyttävä toiminnoillaan, miten muutat yhteiskuntaa? Tai läheisiä, jotka elävät omaa elämäänsä onnellisena nykyisessä tilanteessa, eivätkä he ole halukkaita omasta hyvinvoinnistaan luopumaan riippuvaisongelmaisen hyväksi? Jos monien taloudelliset intressit liittyvät siihen, että ihmiset ovat sosiaalisessa mediassa, miten voitat taloudellisten intressien paineet?

Aivot muuttuvat, jos ajattelu ja käyttäytyminen muuttuu. Kaikissa suurissa elämänmuutoksissa on kyse pysyvästä muutoksesta, elämäntapamuutoksista, jotka ovat pysyviä. Moni internetriippuvuudesta toipuva voi löytää onnellisuuden ihan tavallisista pienistä asioista: työssäkäymisestä, kumppanin kanssa keskustelemisesta ja ystävien tapaamisesta huulenheiton merkeissä - eli siitä tavallisesta, tylsänkuuloisesta elämästä, mikä voi toipumisen jälkeen tuntua harmonialat ja jopa paratiisilta.

19.7.12
Kemppinen Juha: Nuorten aivot ja addiktiomuisti, 2004, ESLH:n julkaisuja
https://www.geekwrapped.com/archive/is-the-internet-making-us-crazy-what-the-new-research-says

katso alla aikaisempi juttuni internetriippuvuudesta:

F Tonioni et al (2012) ovat kirjoittaneet artikkelin internetriippuvuudesta. Tämä juttu perustuu kyseiseen artikkeliin.


Internet-addiktio on vähän syömishäiriöön verrattava riippuvuuskäyttäytyminen. Kumpaakaan ei oikein voi kokonaan lopettaa. Viinanjuonnin ja huumeiden käytön voi lopettaa kokonaan.
1995 Ivan Goldberg ehdotti internet addiction disorder (IAD)- syndroomaa. Diagnostisia kriteereitä on yritetty määritellä IAD:lle, mutta yksimielisyyttä ei ole saavutettu.
Nyt kiistellään pitäisikö IAD ottaa uudistuvaan psykiatriseen luokitteluun mukaan ( DSM V). 
Liialliselle internetin käytölle on kirjallisuudessa useita psykopatologisia määrittelyjä: pakonomainen tietokoneen käyttö, patologinen internetin käyttö, ongelmallinen internetin käyttö, internet addiktio jne. Selvää on, että liiallisesta internetin käytöstä on haittaa elämässä: työssäpoissaoloja, opiskelun keskeytymisiä, henkilökohtaisen toimintakyvyn häiriintymistä, oikeista ystävistä eristäytymistä online-ystävien sijaan.

Millainen "sairaus" on kyseessä?

Osa yhdistää liiallisen internetin käytön samantapaiseen käyttäytymiseen kuin huumeriippuvuuteen. Toiset pitävät liiallista internetin käyttöä "muuna prosessi/käyttäytymisriippuvuutena" ja "Impulssikontrollihäiriönä", eli häiriöillä olisi yhteinen neurobiologinen perusta. Tämän oletuksen mukaan mielihyvärata ( ventraalinen tegmentaalinen alue- otsalohkon etuosat orbitofrontaalinen korteksi) olisi poikkeava tietokoneen tai muun internetinkäyttövälineen liiallisesta käytöstä.

Tutkimusten mukaan internetriippuvaisilla on 86% muu psykiatrinen sairaus. Erityisesti yhteys on osoitettu pakko-oireiseen häiriöön. Internetriippuvaisilla tavattavia tavallisimpia psykiatrisia ongelmia ovat: masennus, heikko itsetunto, ahdistuneisuus, sosiaaliset pelot, vetäytyminen ihmissuhteista ja vaikeus muodostaa oikeita vahvoja ihmissuhteita ja vaikeudet työssä ja opiskelussa. Toisaalta internetriippuvuutta on pidetty myös itsellisenä tautina.

Internetriippuvuuden psykopatologiaa on yritetty määritellä monella tavalla: Kybertila ( cyperspace) on ajateltu olevan väliaikainen ja kuvitteellinen pako päivittäisistä ongelmista, jotka jäävät ratkaisematta tai pahenevat kybertilassa olemisen vuoksi. Internetriippuvaisten ihmisten on ajateltu pakottautuvan kuvitteelliseen todellisuuteen vapautuakseen kivuliaista tai ei-halutuista tunteista - vähän samaan tapaan kuin viinajuontia ja huumeidenkäyttöäkin on perusteltu. 

Tonioni et al (2012) tutkivat sairaalaan tulleet, internetaddiktiota varten perustettu psykiatrinen palvelu, potilaat kahdella kyselyllä ja haastattelulla. SCL-90-kysely kysyy psykologisia oireita, IAT on internetaddiktiotesti ja internetaddiktiota varten kehitetty haastattelu(IAD, joka on kliininen haastattelu, sisältää kahdeksan aihetta, joissa keskitytään tietyn käyttäytymisen tai tunteiden olemassaoloon/poissaoloon).

Internetaddiktion kriteerit

Vaikka ei olla yksinmielisiä internetaddiktion kriteereistä, niin nykyisin käytettävät kriteerit on kehitetty peliriippuvuudesta. 
Internetaddiktion oireet ovat:
- liiallinen aika käytetty internetin käyttöön
- vaikeus vähentää online aikaa internetissä 
- unenpuute 
- väsymys
- alenevat arvosanat tai huonontunut työsuoritus
- apatia ja laukkaavat ajatukset
- vähentynyt kiinnostus sosiaalisiin suhteisiin ja aktiviteetteihin
- ärtyisyys

IAT on 20 kysymyksen kysely, jossa kysytään internetaddiktiosta: psykologisesta riippuvuudesta, pakollisesta käytöstä ja vieroitusoireista sekä ongelmista koulusssa, unessa ja ajankäytössä. IATn kysymykset arvioidaan 5-portaikollisella Likert-asteikolla ( ei koskaan, harvoin, joskus, usein ja aina), jotka vastaavat 1-5 arvoja.
IAT-kyselyn perusteella voidaan arvioida internetaddiktion olevan vähäinen ( 20-39 pistettä), kohtalainen ( 40-59 pistettä) ja vaikea (60-100 pistettä).
IAT-kyselyn sisäinen konsistenssi ( Cronbachin alfa) on0.92 ja kahdesti viikossa test-retest reliabiliteetti on tyydyttävä ( r=0.85,n=60,P<.001).

Tutkimuksen tulokset

Internetriippuvaiset erosivat tavallisista internetin käyttäjistä siinä, etteivät interneistä riippuvaiset tarkistaneet sähköpostiaan. Internetriippuvaiset olivat enemmän kiinnostuneita virtuaali-ihmisten kuin todellisten ihmisten kanssa kommunikoinnista.
Mitä enemmän internetissä riippuvaiset ihmiset käyttivät aikaa, sitä enemmän heillä oli ahdistusta ja masennusta. Kuten muissakin riippuvuuksissa, kun ne pahenevat, niin mielialaoireet pahenevat. Liiallinen internetissä oleskelu heikentää yleistä elämisen laatua.
Internetriippuvaiset välttävät ihmiskontakteja, he mielummin oleilevat internetissä, mikä lisää heidän eristäytymistään. He ovat helposti yksinäisiä, tai kommunikoivat vain virtuaalihenkilöiden kanssa.
Internetriippuvaiset on pääasiassa vain nuoria henkilöitä, kuten esim. kannabisriippuvaiset.
Internetriippuvaiset, mikäli eivät pysty käymään vain hetken internetissä, niin he omaavat mahdollisesti pakko-oireisen häiriön, masennuksen, ahdistuksen , pelkoja tai SCL-90-R:n mukaan globaalisti vaikeampia psykologisia oireita.
Tutkimuksen perusteella on syytä epäillä internetaddiktiota, jos internetin välityksellä ei pidetä yhteyksiä todellisiin ja tiedettyihin henkilöihin, mikä voi toimiva seulova kysymyksenä internetaddiktion tarkempaan selvittelyyn.

IAD-haastattelu: riippuvuuden määrittely
Potilaalla täytyy täyttyä kaikki seuraavat viisi kriteeriä viimeisen kuuden kuukauden aikana.
1. Ajatteletko usein edellistä tai seuraavaa internetistuntoasi?
2. Tarvitsetko käyttää internetiä yhä useammin saadaksesi riittävästi tyydytystä internetin käytöstä?
3. Oletko usein tehnyt epäonnistuneita yrityksiä  hallita, vähentää ja lopettaa internetin käyttöä?
4. Tuletko levottomaksi, pahantuuliseksi, masentuneeksi tai ärtyisäksi, jos yrität vähentää tai lopettaa internetin käyttöä?
5. Jäätkö pidemmäksi aikaa internetiin kuin mitä olit alkuperin aikonut?

Henkilön täytyy täyttää ainakin yksi seuraavista kriteereistä kuluneiden kuuden kuukauden aikana:
1.  Oletko vaarantanut tai riskeerannut menettäväsi merkittävän suhteen, työn tai koulutus tai uramahdollisuuden, koska olet ollut/jäänyt internettiin?
2. Oletko valehdellut perheenjäsenille, terapeutille tai muille kuinka paljon käytät todellisuudessa aikaa käytät internetissä?
3. Käytätkö internetiä paetaksesi ongelmiasi tai helpottaaksesi pahantuulisuuttasi ( esim. avuttomuuden, syyllisyyden, ahdistuksen tai masennuksen tunteita)?

Lähde: Federico Tonioni et al, Internet addiction: hours spent online, behaviors and psychological symptoms, General Hospital Psychiatry 34 (2012), 80-87.

1.7.2012