Toiminnot

Rauhoittavia ja unilääkkeitä ei suositella yli 55-vuotiaille

Rauhoittavia ja unilääkkeitä ei suositella yli 55-vuotiaille
 
Bentsodiatsepiinit ja kognitiivinen toimintakyky
 
Juha Puustinen Benzodiazepines and cognitive functioning in older adults. With emphasis on
long-term use and withdrawal 23.5.2014 Turun yliopisto
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/96586
 
Porin kaupunginsairaalassatutkittiin 164 äkillisesti sairaalahoitoon joutunutta, Liedon kunnassa seurattiin väestöpohjaisesti kahdeksan vuoden ajan 565:tä kognitiivisesti hyväkuntoista ja 52:ta kognitiivisesti heikentynyttä yli 65-vuotiasta.
 
Porin opetusterveyskeskuksessa vieroitettiin unilääkkeistä 92 vapaaehtoista yli 55-vuotiasta. Muistin ja älyllisten kykyjen havaittiin heikentyvän nopeammin niillä, jotka käyttivät unilääkkeitä tai rauhoittavia lääkkeitä verrattuna niitä käyttämättömiin. Löydökset olivat samansuuntaiset riippumatta siitä, oliko kognitio normaali vai heikentynyt jo ennen seurantatutkimukseen osallistumista.
 
Unilääkkeiden mahdollisesti aiheuttamat kognitiiviset haitat eivät korjautuneet puolen vuoden kuluessa unilääkkeiden vieroituksesta.
 
Unilääkkeiden entiset käyttäjät eivät saavuttaneet neuropsykologisissa testeissä missään vaiheessa lääkkeitä käyttämättömien tasoa.
 
Lääkkeiden pitkäaikaiskäyttäjillä havaittiin tutkimuksessa muita enemmän masennusoireita, erilaisia ruumiillisia oireita, toimintakyvyn heikkoutta ja unihäiriöitä.
 
Väitöstutkimuksessa kuvattiin ensimmäisen kerran väestöpohjaisesti jo kognitiivisesti heikentyneillä lisääntynyt kognitiivisten haittojen vaara unilääkkeiden tai rauhoittavien lääkkeiden yhteiskäytössä muiden keskushermostoa lamaavien lääkkeiden kanssa.
 
Lisäksi todettiin yhteiskäytön lisäävän haittoja myös kognitiivisesti terveillä.
 
Unilääkkeiden vieroitustulokset eivät olleet parempia melatoniinia saaneilla, vaikka kuukauden vieroitusjakson tulokset lääkärin ja sairaanhoitajan tukemina olivat hyviä.
 
Neuvonnalla ja psykososiaalisella tuella voi olla unilääkevieroituksen tuloksiin suurempi merkitys kuin melatoniinilla vieroituslääkkeenä.
 
Väitöstutkimuksen perusteella pitkäaikaista unilääkkeiden tai rauhoittavien lääkkeiden käyttöä ei voida suositella vallitsevista hoitokäytännöistä huolimatta.
 
ref: Suomen Lääkäri lehti 35/2014 v sk 69, 2129